Privacy

WVO Zorg verwerkt persoonsgegevens van o.a. sollicitanten en handelt daarbij volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

Wij informeren je graag over de wijze waarop WVO Zorg omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres, maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma's, arbeidsverleden, referenten en eventueel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
  • verificatie doeleinden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst. De gegevens worden alleen binnen WVO Zorg gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij privacy@wvozorg.nl.

Klachten

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw gegevens verwerken kun je dit kenbaar maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@wvozorg.nl. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer (0900) 2001201 of via post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.