Privacy

Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen op onze website, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen jouw persoonsgegeven verwerken. Wij handelen daarbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. Wij informeren je graag over de wijze waarop WVO Zorg omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die je zelf invult in formulieren op onze website zoals:

 • contactformulieren. Het gaat dan om de gegevens waarover je contact met ons opneemt en die je zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om je e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met je voor- en achternaam.
 • indiening (open) sollicitatie. Het gaat dan om de gegevens die je zelf hebt doorgegeven zoals uw naw-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s), cv en motivatie. Zie ook de privacyverklaring voor sollicitanten.

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres, maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma's, arbeidsverleden, referenten en eventueel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
 • verificatie doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden alleen binnen WVO Zorg gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken. Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het contact met je opnemen voor het doel waarom je een contactformulier hebt ingevuld;
 • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
 • ons in staat te stellen onze diensten te verlenen;
 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

Anderzijds maken wij gebruik van Google Analytics voor statische doeleinden, een websiteanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Meer informatie over cookies en welke cookies wij gebruiken vind je hier.

Ontvangers van persoonsgegevens

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij je gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die een ICT oplossing aanbieden.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van je gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij privacy@wvozorg.nl.

Informatie over naleving privacywet door WVO Zorg

Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan privacy@wvozorg.nl.

Overige privacyverklaringen

Voor verschillende groepen zijn aparte verklaringen gemaakt. Zie hier de privacyverklaringen voor sollicitanten, medewerkers, externe medewerkers, vrijwilligers en cliënten.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dit privacyverklaringen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van WVO Zorg. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Klachten

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw gegevens verwerken kun je dit kenbaar maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@wvozorg.nl. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer (0900) 2001201 of via post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WVO Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wvozorg.nl.

Cookies aanpassen

Wilt u uw cookie voorkeuren toch aanpassen? Klik dan op de knop hieronder.